Regulamin Małej Ligi Cyclocross – dla zawodników bez licencji

Regulamin wyścigów przełajowych Mała Liga Cyclocross (dla zawodników bez licencji)

 

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://malaligaxc.pl/ http://przelaje.malaligaxc.pl/

 

 1. Forma:

Cykl zawodów w kolarstwie przełajowym (CX)

 1. Cele:

Cele wyścigów organizowanych w ramach Małej Liga Cyclocross są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

 • wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,
 • propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa
 • poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,
 • integracja środowiska rowerowego,
 • promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,
 • działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,
 • wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,
 • upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigów w cyklu Małej Ligi Cyclocross może być osoba spełniająca następujące warunki.
a) Dokona rejestracji:

 • zgłoszenie jest możliwe:

– na stronie http://przelaje.malaligaxc.pl/zapisy/

– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu lub dzień wcześniej, o ile organizator otworzy biuro zawodów

Zgłoszeń należy dokonywać osobno przed każdym wyścigiem najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem odpowiedniego wyścigu.

b) Dokona opłaty startowej:

 • opłata startowa wynosi:

– kategorie Kids: 30 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

– pozostałe kategorie: 50 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

c) Otrzyma numer startowy ze zwrotnym chipem

 • numer startowy jest bezpłatny i obowiązuje we wszystkich wyścigach w ramach Małej Ligi Cyclocross – w przypadku zagubienia numeru startowego należy zakupić nowy numer w kwocie 15 zł, nie ma możliwości otrzymania duplikatu

d) Przy rejestracji podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny)

e) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower PRZEŁAJOWY)

f) Będzie wyposażony w KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu

 1. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu (chipy zwrotne)
 • poczęstunek regeneracyjny po wyścigu
 • zabezpieczenie medyczne
 • wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://przelaje.malaligaxc.pl/wyniki/
 • fotorelacja z wydarzenia

 

 1. Przybliżony program zawodów i przybliżony czas trwania wyścigów
Godzina Etap Imprezy Kategorie
Od 8:30 Start imprezy – biurze otwarcie biura zawodów
9:30 Wyścig 1 – czas trwania 20 minut (bez licencji) Kids D, Kids C
10:00 Wyścig 2 – czas trwania 20 minut (z licencją) Żaczka, Żak
10:20 Dekoracja
10:30 Wyścig 3 – czas trwania 30 minut (bez licencji) Młodzież D, Młodzież C
11:10 Wyścig 4 – czas trwania 30 minut (z licencją) Młodziczka, Młodzik, Juniorka Młodsza, Junior Młodszy
11:50 Dekoracja
12:00 Wyścig 5 – czas trwania 50 minut (bez licencji) Ladies I, Ladies II, Amator I, Amator II, Amator III
13:00 Wyścig 6 – czas trwania 50 minut (z licencją) Juniorka, Elita Kobiet, , Masters II, Masters III, Masters IV
14:00 Wyścig 7 – czas trwania 50 minut (z licencją) Junior, Elita Mężczyzn, Masters I
15:00 Dekoracja

W wyścigach zawodnicy zostaną ustawieni w następującej kolejności (rozpoczynając najbliżej linii startu):

Wyścig 1) Kids Chłopcy, Kids Dziewczynki

Wyścig 2) Żak, Żaczka

Wyścig 3) Młodzież Chłopcy, Młodzież Dziewczynki

Wyścig 4) Junior Młodszy, Młodzik, Juniorka Młodsza, Młodziczka

Wyścig 5) Amator I, Amator II, Amator III, Ladies I, Ladies II

Wyścig 6) Masters II, Masters III, Masters IV, Elita Kobiet, Juniorka

Wyścig 7) Elita Mężczyzn, Masters I, Junior

 

 1. Kategorie wiekowe:
kategoria rok urodzenia Wymagany rower Numer wyścigu
Kids D – dziewczynki 2006 i młodsze Przełaj lub MTB 1
Kids C – chłopcy 2006 i młodsze Przełaj lub MTB 1
Młodzież D – dziewczynki 2002 – 2005 Przełaj lub MTB 3
Młodzież C – chłopcy 2002 – 2005 Przełaj lub MTB 3
Ladies I 1989 – 2001 Przełaj lub MTB 5
Ladies II 1988 i starsze Przełaj lub MTB 5
Amator I 1989 – 2001 Przełaj lub MTB 5
Amator II 1969 – 1988 Przełaj lub MTB 5
Amator III 1968 i starsi Przełaj lub MTB 5

 

 

 1. Zasady rozgrywania zawodów:
 • Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
 • W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 • Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego (strefa techniczna), w tym również od innych zawodników.
 • Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.
 • Podczas każdego wyścigu zostanie wprowadzony limit czasu wjazdu na ostatnią rundę.
 • Numery startowe powinny być przyczepione: duży – materiałowy na plecach, mniejszy – naklejka na ramieniu z przodu, zwrotny chip – pod siodełkiem na sztycy
 • Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych zawodników.
 • Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu, która będzie umiejscowiona na trasie, na terenie miasteczka zawodów. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 • Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).
 • Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

 

 

 1. Zasady Fair Play
 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).
 • Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.
 • Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, przeszkody, ostre zakręty, piach, etc.
 • Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.
 • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).

 

 1. Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii

 

 1. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

 • Ostrzeżenie ustne
 • Dyskwalifikacja

 

 1. Ruch pieszy.
  a) Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.
  b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.
  c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 1. Informacje dodatkowe
 • Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.